ஏழ்கடல் வைப்பினும் தன்மணம் வீசி
இசைகொண்டு வாழியவே.பாரதி

Game for Tamil literature

Kural Game

This is not another Thirukural App . It’s a Game to learn it.

அகரம்

1st Tamil 3D Game

Our Mission

At EL-4 our motive is to make the ancient language Tamil, survive extinction. This is accomplished by passing Tamil on to the next generations, living far and wide in the world. We believe that we can achieve our goal, by combining learning and playing.

  • எங்கள் இந்த விளையாட்டுக்களை பதிவிறக்கி,நண்பர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தி எங்களுக்கு ஆதரவு அளிக்கும் படி கேட்டுக் கொள்கின்றோம்.

  • நீங்கள் அளிக்கும் ஆதரவுதான் எங்கள் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருக்கும்.